top of page

Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu w sklepie internetowym ON WEDDING SQUAD, zwanym dalej Sklepem internetowym. Prosimy zapoznać się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu gier i dekoracji oferowanych przez Sklep internetowy. 

 2. Sklep internetowy udostępnia swoje usługi zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem. 

 3. Składając zamówienie na wynajem gier i dekoracji, Klient akceptuje warunki określone w regulaminie.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu wynajmu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

§ 2 Warunki wynajmu

 1. Sklep internetowy oferuje wynajem różnego rodzaju gier i dekoracji na czas określony w umowie. 

 2. Wynajem jest dostępny dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klient zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z wynajętych gier i dekoracji oraz do zachowania ich i zwrotu w stanie nienaruszonym. 

 4. Wynajem jest dokonywany na podstawie wcześniejszej rezerwacji w sklepie internetowym.

§ 3 Zamówienie i płatności

 1. Klient składa zamówienie na wynajem gier i dekoracji poprzez sklep internetowy lub inny dostępny kanał komunikacji.

 2. Sklep internetowy może zażądać od Klienta wpłaty kaucji jako zabezpieczenia za wynajem.

 3. Opłaty za wynajem są ustalane ustalane indywidualnie dla każdej gry lub dekoracji i widoczne na stronie sklepu internetowego.

 4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za wynajem zgodnie z ustalonymi warunkami w momencie dokonywania rezerwacji.

§ 4 Odbiór i zwrot

 1. Klient odbiera paczkę z wynajętą rzeczą lub dekoracją, zgodnie z wybraną opcją przy składaniu zamówienia na stronie internetowej.

 2. Klient zobowiązuje się do zwrotu wynajętych gier lub dekoracji w stanie nienaruszonym, zgodnie z umówionymi warunkami i terminem.

 3. Jeśli wynajęta rzecz lub dekoracja zostanie uszkodzona, Klient ponosi odpowiedzialność za naprawę lub zwrot kosztów naprawy.

 4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, każdy kolejny dzień spóźnienia kosztuje trzykrotność kwoty wynajmu - płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty zadeklarowanego zwrotu, na rachunek bankowy Sklepu internetowego dostępnego w mailu informującym o przekroczeniu terminu zwrotu towaru.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Biuro Usługowo Handlowe Paweł Dziuba Witold Dziuba S.C.

 2. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień, ewentualnych zwrotów oraz w celach statystycznych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Sklep internetowy musi zastosować się do tego żądania jeśli wyrazisz taką prośbę na adres mailowy onweddingsquad@gmail.com, a Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji zamówienia.

§ 6 Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z wynajętych gier i dekoracji oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas korzystania z tych przedmiotów przez wszystkie osoby użytkujące.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowane przedmioty od momentu ich odbioru do momentu ich zwrotu.

 3. Klient zobowiązuje się do używania wynajętych gier i dekoracji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

 4. Korzystanie z gier i dekoracji przez dzieci powinno odbywać się pod kontrolą osób dorosłych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie Sklepu internetowego. 

 2. Wszelkie spory wynikłe z wynajmu gier i dekoracji będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującym prawem. 

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu gier i dekoracji bez podania przyczyny.

 4. Wszelkie dane osobowe Klienta gromadzone przez sklep internetowy są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

bottom of page